Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Sociálna oblasť

SOCIÁLNA OBLASŤ

Zákon č.447/2008 Z.z.  o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia stiahnuť

Opatrenie MPSVR SR č.6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny stiahnuť

Opatrenie MPSVR SR č.7/2009 Z z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok stiahnuť

Parkovací preukaz  Všetko o parkovacom preukaze
 
Zákon č.  448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona . 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z. a v znení zákona č. 551/2010 Z. z.  stiahnuť

Zákon č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti   (v znení novely r. 2010) stiahnuť
§ 69 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti sa vykonáva vyhláškou MPSVR SR č. 31/2004 Z.z. stiahnuť
§ 69 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti sa vykonáva vyhláškou MPSVR SR č. 44/2004 Z.z.  stiahnuť


Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (znenie platné od 1.1. 2013) stiahnuť
Príloha k zákonu č. 461/2003 Z. z. Percentuálna miera poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov stiahnuť

Zákon č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce (v znení novely r. 2011)  stiahnuť

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi stiahnuť

Naši partneri