Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Postup pri vybavovaní

Postup krokov pri vybavovaní osobnej asistencie

Ako má postupovať človek s postihnutím, ak chce získať peňažný príspevok na osobnú asistenciu?

 • Pred podaním žiadosti si užívateľ osobnej asistencie vypočíta rozsah hodín osobnej asistencie, ktorý potrebuje na celý kalendárny rok Stiahnuť vzor
 • Pri výpočte potrebných asistenčných hodín sa treba pridržiavať Zoznamu činnosti na účely určenia rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie, ktorý je prílohou č. 4 zákona č. 447/2008 Z.z.   o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia Stiahnuť zoznam činností
 • Podá si žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny - odbore sociálnych vecí príslušného podľa trvalého bydliska človeka s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Obháji si svoju potrebu – žiadaný rozsah hodín osobnej asistencie pred sociálnymi pracovníkmi posudkového oddelenia.
 • Hlavným účelom osobnej asistencie má byť aktivizácia a integrácia človeka s postihnutím, zapojenie do spoločenského života, aby sa napriek postihnutiu a z toho plynúcemu znevýhodneniu sa mohol venovať svojim záujmom, študovať, pracovať, plniť si svoju rolu v rodine – napr. prispieť nakupovaním či pomocou v domácnosti.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu bol priznaný, čo teraz?

 • Užívateľ si musí začať sám hľadať osobných asistentov, môže mať viac osobných asistentov.
 • Odmena za jednu hodinu osobnej asistencie je k 1. 7. 2023 vo výške 5,52 €.
 • Môže na to využiť rôzne spôsoby napr.:
  - hľadať medzi známymi a kamarátmi svojich priateľov,
  - hľadať medzi spolužiakmi alebo kolegami,
  - zverejniť inzerát na nástenke školy, v miestnych novinách, v obecnom rozhlase,
  - využiť sprostredkovateľské služby Agentúry osobnej asistencie pri OMD v SR.
 • S vhodným osobným asistentom uzavrie zmluvu o výkone osobnej asistencie.
 • Informuje osobného asistenta o jeho povinnostiach.

Pracovno-právne postavenie osobného asistenta

Výkon osobnej asistencie sa nepovažuje za pracovný pomer. Zmluva o výkone osobnej asistencie nie pracovnou zmluvou.

Podľa platnej legislatívy zmluva o výkone osobnej asistencie zakladá medzi užívateľom a osobným asistentom vzťah podľa Občianskeho zákonníka. Stiahnuť vzor zmluvy

V praxi to znamená, že osobný asistent nie je povinný platiť z odmeny za výkon asistencie odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Na druhej strane sa mu odpracovaná doba neráta do dôchodku, nemá nárok na nemocenské dávky v práceneschopnosti či dovolenku. Bližšie informácie pozri v sekcii Povinnosti asistenta.

Táto zmluva obsahuje v čl. VI Ukončenie zmluvného vzťahu, ktorý upravuje podmienky ukončenia zmluvy o výkone osobnej asistencie. Túto skutočnosť oznámi užívateľ osobnej asistencie na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zaslaním dokumentu - Odstúpenie od zmluvy o výkone osobnej asistencie. Stiahnuť vzor

Naši partneri