Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Činnosť

Pre koho tu Agentúra osobnej asistencie je

V Agentúre osobnej asistencie bezplatne poskytujeme rozsiahly špecializovaný servis o osobnej asistencii pre klientov s rôznym ťažkým zdravotným postihnutím, ich rodinných príslušníkov aj pre osobných asistentov.

Cieľom je umožniť ľuďom s postihnutím viesť pomocou osobnej asistencie nezávislý a samostatný život.

Sprostredkovanie osobných asistentov poskytujeme v rámci Bratislavy a blízkeho okolia, špecializované poradenstvo o osobnej asistencii poskytujeme klientom z celého Slovenska.

Činnosť Agentúry OsA

Agentúra pôsobí ako PORADENSKÁ inštitúcia pre:

klientov s ťažkým zdravotným postihnutím:

 • klientov oboznamujeme a školíme o filozofii nezávislého života
 • poradíme ako si prvýkrát vybaviť peňažný príspevok na asistenciu – ako si vypočítať potrebný rozsah hodín  viď Súbory na stiahnutie a ako si žiadosť obhájiť na úrade
 • sprevádzame klienta na úrade, ak si to želá
 • poradíme  ako viesť administratívu súvisiacu s osobnou asistenciou (zmluvy, výkazy, potvrdenia) viď Súbory na stiahnutie

osobných asistentov:

 • v oblasti daňových a odvodových povinností
 • pomôžeme vyplniť daňové priznanie.

Agentúra poskytuje SPROSTREDKOVANIE osobných asistentov užívateľom:

 • vedieme databázu užívateľov osobnej asistencie a  databázu záujemcov o prácu asistenta, ktoré pôsobia podporne
 • na základe údajov v nich pomôžeme užívateľom sprostredkovať asistenta a naopak záujemcovi o prácu asistenta sprostredkujeme užívateľa – človeka s postihnutím
 • každý užívateľ v našej databáze vyplní osobný list klienta. Všetky údaje v ňom sú k dispozícii len pracovníkom agentúry a slúžia na potreby hľadania jemu vhodných asistentov
 • osobných asistentov hľadáme NEUSTÁLE
 • informáciu o existencii Agentúry OsA uverejňujeme vo všetkých oblastných novinách alebo  inzertných časopisoch v Bratislave, na nástenkách v internátoch a vysokých školách v BA
 • so záujemcami o prácu osobného asistenta robíme osobné pohovory.

Agentúra sa venuje aj VZDELÁVACÍM aktivitám o nezávislom živote a osobnej asistencii:

 • organizujeme informačné semináre o osobnej asistencii
 • spolupracujeme s Centrom podpory študentov so zdravotným postihnutím Univerzity Komenského v Bratislave a viacerými fakultami UK
 • vydávame  publikácie a letáky o osobnej asistencii
 • študentom vysokých škôl poskytujeme podklady a umožňujeme robiť výskum pri písaní záverečných prác.

Naše špecifikum

Cieľom našej práce je vyvolať AKTIVITU ľudí s postihnutím. Podporujeme ich, aby mali záujem riešiť svoju neľahkú situáciu spôsobenú existenciou postihnutia vlastným pričinením, pomocou všetkých dostupných prostriedkov, vrátane osobnej asistencie.

Našu činnosť chápeme ako "pomocnú ruku", ktorá poradí ako prekonať problém, ale hlavný dôraz kladieme na záujem samotného klienta.

V Agentúre OSA pracujeme na princípoch „vzájomného poradenstva“: poradcovia sú odborne kvalifikovaní, súčasne sa pohybujú na vozíkoch a v živote im pomáha práve osobná asistencia.

Naši partneri