Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Povinnosti asistenta

Povinnosti osobných asistentov

 • Registračná povinnosť na miestne príslušnom daňovom úrade.
 • Daňová povinnosť – príjem z osobnej asistencie podlieha dani z príjmu.
 • Za istých podmienok je štát platiteľom dôchodkového poistenia do Sociálnej poisťovne alebo zdravotných odvodov za osobných asistentov.


UPOZORŇUJEME !

Registračná povinnosť osobných asistentov

Zákon o správe daní a poplatkov určuje osobným asistentom povinnosť zaregistrovať sa u svojho správcu dane - podľa miesta trvalého bydliska. Do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca od podpisu zmluvy o výkone osobnej asistencie je povinný vyplniť na Daňovom úrade tlačivo, ktoré sa volá Prihláška k registrácii daňovníka FO. Toto tlačivo je možné vyplniť aj online TU.
Daňový úrad pridelí zaregistrovanému daňovníkovi daňové identifikačné číslo a o vykonanej registrácii vydá osvedčenie. Registrácia sa dá absolvovať aj písomnou formou, stačí poštou poslať vyplnené tlačivo spolu s kópiou zmluvy o výkone osobnej asistencie.

 • Prihláška k registrácií daňovníka FO (osobného asistenta) na daňovom úradestiahnuť / online / vzor

Nezabudnite na túto skutočnosť upozorňovať svojich osobných asistentov pri podpise zmluvy!!!

Daňová povinnosť

Príjem z osobnej asistencie podlieha dani z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.  Osobná asistencia je podľa  § 6 ods. 2 písm. b) príjmom z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním. Osobný asistent má teda povinnosť platiť daň z príjmu osobnej asistencie a podať daňové priznanie. Nemusí sa to však týkať všetkých asistentov, daňové priznanie sa podáva v závislosti od výšky dosiahnutého príjmu za rok.

Poradenstvo v oblasti daňových povinností vám bezplatne poskytneme v Agentúre osobnej asistencie, kontaktujte nás.

V sekcii Na stiahnutie nájdete aktuálny odporúčaný postup na daný kalendárny rok.

Zdravotné poistenie

ZÁNIK OZNAMOVACEJ POVINNOSTI (.pdf)

Od 1. januára 2006 platí za osobných asistentov poistenie štát v prípade, že osobný asistent nemá iný príjem (napr. zo zamestnania či živnosti).

Zákon súčasne neurčuje hranicu príjmu osobného asistenta, preto platí, že osobný asistent môže zarobiť ľubovoľnú sumu a nie je povinný platiť z príjmu odvody na zdravotné poistenie.

Zákon o zdravotnom poistení č. 660/2005 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov ustanovuje, že za osobných asistentov platí zdravotné poistenie štát.

V § 11 ods. 8 písm. sa uvádzajú osoby, za ktoré platí poistné štát: 
n) fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím.

V § 11 ods. 8) písm. t) vymenúva, ktoré príjmy sú vyňaté zo zákona o zdravotnom poistení, t. j., z ktorých príjmov sa neplatia odvody na zdravotné poistenie:

 1. príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta
 2. príjmy z prenájmu
 3. príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou, okrem príjmu zo závislej činnosti, pri ktorom sa neuplatňujú nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus podľa osobitného predpisu.

Skutočnosť, že príjem z osobnej asistencie sa považuje za príjem vyňatý = oslobodený od platenia zdravotných odvodov,  ovplyvňuje aj osobných asistentov, ktorí sú

 1. zamestnanci alebo
 2. samostatne zárobkovo činné osoby,
  pretože takíto asistenti si platia zdravotné poistenie len z príjmu zamestnanca alebo SZČO, ale nie z príjmu dosiahnutého osobnou asistenciou.

Dôchodkové poistenie

Za určitých podmienok môže za osobných asistentov platiť odvody na dôchodkové poistenie štát. Je to vtedy, ak mesačne odpracujú minimálne 140 hodín osobnej asistencie. Ide o asistentov, ktorí robia asistenciu „profesionálne,“ ako keby na „plný úväzok.“ Po splnení tejto podmienky sa im odpracované roky rátajú do starobného dôchodku. Osobný asistent nemá nárok na dovolenku a nemocenské dávky v prípade choroby.

 

Naši partneri