Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Iné predpisy

INÉ PREDPISY

Vyhláška MŽP SR č.532/2002 Z. z. - ustanovuje podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Príloha k vyhláške MŽP SR č.532/2002 Z. z. - všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Prepravný poriadok a cenníky Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.  stiahnuť

Informácia o kurze sebaobhajovania (stiahnuť pdf) | Záväzná prihláška (stiahnuť pdf)

Naši partneri