Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2023

Projekt TREAT – NMD   Treat - NMD

TREAT-NMD ako projekt európskej „siete excelentnosti“ (Network of Excellence) v oblasti nervovosvalových ochorení prebiehal 5 rokov (2007 – 2012). Financovaný bol grantom  6. rámcového programu a patronát nad ním držala Univerzita v Newcastli vo Veľkej Británii (lídri profesorka Kate Bushby a profesor Volker Straub). 

TREAT-NMD sa zameriaval na rozvoj liečby NSO, s dôrazom na Duchennovu muskulárnu dystrofiu (DMD) a spinálnu muskulárnu atrofiu (SMA). Lekári, vedecké pracoviská, zástupcovia priemyslu a pacientske organizácie úzko spolupracovali, aby zlepšili diagnostiku, starostlivosť a liečbu týchto ochorení, a to viac koordinovaným a efektívnym spôsobom.

V projekte definované témy zahŕňali aj nasledujúce aktivity:

  • tvorba harmonizovaných biobaniek a pacientskych registrov
  • definovanie a harmonizácia diagnostických kritérií
  • definícia výstupných meraní klinických skúšok a bežnej starostlivosti
  • harmonizácia štandardov starostlivosti
  • hodnotenie in vitro a in vivo screeningových metód a modelov ochorení.

Konkrétnym výstupom projektu TREAT – NMD dnes sú štandardy starostlivosti o DMD a SMA,  a to ako odborné materiály určené multidisciplinárnemu tímu špecialistov, ako aj vo forme príručiek pre rodiny.

V súčasnosti prebieha transformácia projektu na Alianciu TREAT – NMD s plateným členstvom.

http://www.treat-nmd.eu/

Naši partneri