Dystrocentrum

Požičovňa kompenzačných pomôcok

Ozvena 2/2024

Inšpekcia v sociálnych veciach (IVS) kontroluje aj poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Zákon č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach je účinný od novembra 2022. Na jeho výkon zriadilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR samostatný organizačný útvar. Už v roku 2023 vykonával kontrolnú činnosť, ktorá bola zameraná aj na poberateľov peňažných príspevkov na kompenzácie. Predmetom dozoru boli peňažný príspevok na opatrovanie a peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla.

V roku 2024 pokračuje inšpekcia v kontrolnej činnosti a do plánu kontrol zaradila aj peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Úrad môže kontaktovať užívateľa osobnej asistencie aj osobných asistentov a počas osobného stretnutia rozhovorom zisťovať účelnosť a rozsah poskytovanej osobnej asistencie.

Výkon IVS upravuje zákon. Pracovníci musia postupovať podľa jeho ustanovení a zákon im dáva oprávnenie:

  • vstúpiť do obydlia dozorovaného subjektu bez jeho súhlasu
  • hovoriť s fyzickými osobami bez prítomnosti tretej osoby
  • vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy z prebiehajúcej kontroly
  • ukladať neodkladné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov

Výsledkom inšpekčnej činnosti je zistenie, či kontrolovaný subjekt dodržiava povinnosti ustanovené zákonom.

Keďže ide o pomerne novovytvorený úrad, budeme sa tejto téme venovať a prípadné otázky alebo skúsenosti s už vykonanou kontrolou a jej priebehom nám môžete tlmočiť. Zaujímajú nás predovšetkým skúsenosti užívateľov osobnej asistencie, osobných asistentov a poberateľov príspevku na opatrovanie a opatrovaných.

Viac informácií (.pdf)


Zdrojom informácií je oficiálna stránka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.mpsvr.sk

Naši partneri